קידום
תקנון הרישום  |  תקנון האתר  |  פרסם אצלנו  |  הפוך לדף הבית  |  הוסף למועדפים
חיפוש
   חיפוש
חודש
אזור
השתלמות
ענף
הסקר של קידום
האם היית מרוצה מההשתלמות
כן לא
דעתך חשובה לנו למשוב לחץ כאן
תנאי שימוש באתר – קידום

1. כללי

1.1. אתר האינטרנט של קידום – חברה להשתלמויות והכשרה בע"מ (להלן: "החברה") הינו אתר המכיל מידע אודות הכשרות, השתלמויות, קורסים ומועדון החברים של החברה (להלן: "האתר").

1.2. השימוש באתר כפוף ומותנה בהסכמת הגולש לאמור בתנאי שימוש אלה. השימוש באתר והעדר אי הסכמה מפורשת ובכתב לתנאי השימוש, מעידים על הסכמה חד משמעית של הגולש לתנאי שימוש אלו, ולהתחייבות הגולש לפעול לפיהם. באם אינך מסכים לתנאי כלשהו מתנאי השימוש הללו, אינך רשאי לעשות שימוש באתר למטרה כלשהי.

1.3. הניסוח בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד והוא מתייחס לגברים ולנשים.

2. הגדרות

2.1. "אתר חיצוני" – כהגדרתו בסעיף ‏6.3.

2.2. "האתר" – כהגדרתו בסעיף ‏1.1 מעלה.

2.3. "גולש" או "משתמש" - כל אדם ו/או גוף ו/או גורם אשר נכנס לאתר, ועושה בו שימוש בין כקורא, מפרסם, ובין כגולש מזדמן.

2.4. "החברה" – קידום – חברה להשתלמויות והכשרה בע"מ.

2.5. "מידע" - כל תוכן ו/או חומר המוצג באתר, בין אם פורסם על ידי מנהלי האתר או על ידי גולשים באתר, בכל צורת מדיה קיימת ובכלל זה, כל טקסט, תמונה, גרפיקה, ציור, שרטוט, רישום, לוגו, סימן מסחר, צילום, אודיו, וידאו, ולרבות אופן עיצובם של הנ"ל.

2.6. "מנהלי האתר" – הבעלים הרשומים של שם המתחם ___________ וכל עובדיהם, שותפיהם, וכיו"ב.

2.7. "קישורית" – Hyperlink;

2.8. "תנאי השימוש" - תנאי השימוש באתר, המפורטים במסמך זה.

3. תוכן האתר

3.1. מנהלי האתר שומרים לעצמם את הזכות הבלעדית לערוך שינויים באתר בכל עת, מכל סיבה, מבלי למסור כל הודעה מראש ובלי שתיווצר חבות כלשהי או אחריות מצידם.

3.2. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המידע המפורסם באתר הינו בבעלותם הבלעדית של מנהלי האתר. כל מידע ו/או חומר המצוי ו/או הניתנים לצפייה באתר הינו רכושם הבלעדי של מנהלי האתר, בין אם פורסם על ידם או על ידי גולש או על ידי צד שלישי כלשהו. חל איסור מוחלט להעתיק, לפרסם, לשכתב או לעשות כל שימוש שאינו מותר במפורש בתנאי שימוש אלו בכל חלק מן המידע ללא הסכמתם המפורשת, מראש ובכתב של מנהלי האתר.

3.3. חל איסור מוחלט לבצע הפקה חוזרת ו/או שיכפול ו/או הפצה ו/או סריקה, הוצאה לאור, העתקה, הצגה בפומבי ו/או העברה של המידע המפורסם באתר (בכל אמצעי שהוא, כולל, אך לא מוגבל למעשים כאמור באמצעות דואר, פקס, ו/או אינטרנט) בין בתמורה, ללא קבלת אישור מראש ובכתב של מנהלי האתר. הגולש מצהיר כי ידוע לו כי שימוש ו/או פרסום המידע המופיע באתר, בכל מקום ו/או מדיה אחרת, מהווים עבירה פלילית ועוולה אזרחית.

4. השימוש באתר

4.1. הגולש מצהיר בזאת כי הינו בן 18 לפחות, כי המידע הנזכר בכל תוכן שיפרסם באתר הינו נכון ומדויק, תואם את המציאות ומושלם למיטב ידיעתו.

4.2. אסור לגולש להעלות למערכת תכנים שהעלאתם ו/או תכנם אינם חוקיים, נועדו למטרות בלתי חוקיות ו/או שלגולש אין את מלוא הזכויות להעלותם. בכלל זה, חל איסור מוחלט להעלות למערכת תכנים:

4.2.1. העלולים לפגוע ברגשות הציבור, לרבות תכנים בעלי אופי פוגעני, טורדני, משמיץ ופוגע;

4.2.2. המהווים או עלולים להוות בסיס לתביעה אזרחית או קובלנה פלילית או הפרה של החוק במדינת ישראל;

4.2.3. המהווים או עשויים להוות לשון הרע;

4.2.4. הפוגעים או עשויים לפגוע בפרטיות;

4.2.5. הפוגעים ו/או העלולים לפגוע במנהלי האתר ו/או באתר;

4.2.6. המטעים ו/או עלולים להטעות צדדים שלישיים.

4.3. השימוש באתר הינו אישי בלבד, ואין לעשות בו כל שימוש מסחרי ו/או סיטונאי, למעט אם נתקבל אישורם המפורש, מראש ובכתב, של מנהלי האתר.

4.4. היה והפר הגולש תנאי מתנאי השימוש, יהיו רשאים מנהלי האתר להפסיק ו/או לחסום באופן מיידי את גישתו של הגולש לאתר.

5. קניין רוחני

5.1. זכויות הקניין הרוחני באתר על כל מרכיביהן (כולל בין השאר, את זכויות היוצרים, סימני המסחר, מאגרי המידע, פטנטים, ידע, מידע סודי) הינן, ויוותרו בכל מקרה בבעלותם הבלעדית של מנהלי האתר.

5.2. כל סימני המסחר המופיעים באתר הינם בבעלותם הבלעדית של מנהלי האתר או בבעלותו של צד ג' אחר. שימוש כלשהו בלתי מורשה בסימני המסחר האמורים אסור בהחלט, למעט אם נתקבל אישור מראש ובכתב ממנהלי האתר ו/או אותו צד ג' שסימני המסחר הינם בבעלותו.

6. זכויות יוצרים

6.1. כל המידע ובכלל זה, הדפים ו/או התכנים המצויים ו/או הניתנים להורדה מהאתר, הינם רכושם הבלעדי של מנהלי האתר. אין להעתיק או לפרסם כל חלק מהמידע ו/או הדפים ו/או התכנים ללא הסכמתם המפורשת של מנהלי האתר.

6.2. האתר והמידע המופיע בו מוגנים על ידי חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינלאומיות וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות. התוכן המצוי באתר הוא לשימוש פרטי ולא מסחרי בלבד של הגולש.

6.3. המצאות קישורית באתר, המפנה לאתר אינטרנט שאינו האתר ("אתר חיצוני"), אינה מעידה על כך כי מנהלי האתר, אחראים ו/או שולטים בתכנים המופיעים באתר החיצוני, ומנהלי האתר לא ישאו באחריות כלשהי לגבי תכנים אלה. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי לאתר לא תהיה כל אחריות בנוגע לאמנת הפרטיות של אתר חיצוני אליו הופנה הגולש.

7. פרסומות

מנהלי האתר אינם אחראית בשום אופן שהוא לתכני פרסומות המופיעות באתר. הופעת פרסומת באתר מנהלי האתר אינה מעידה על תמיכתם של מנהלי האתר ו/או אחריותם ו/או התחייבותם לתכנים המופיעים בפרסומות, למוצר/השירות המפורסם, איכותו, נכונותו ו/או דיוקו.

8. עדכונים ושינויים

8.1. בכל עת שהיא רשאים מנהלי האתר לבצע שינויים ו/או עדכונים בתנאי שימוש אלה. בשימוש באתר הינך מסכים בזאת להיות כפוף לאמור בתנאי השימוש בכל עת. עליך לחזור ולהתעדכן בדבר השינויים שיבוצעו בתנאי השימוש.

8.2. מנהלי האתר שומרים לעצמם את הזכות הבלעדית לעשות כל שינוי באתר בכל עת ומכל סיבה, בלי כל הודעה מראש ובלי כל אחריות מצדה. בנוסף, שומרים לעצמם מנהלי האתר את הזכות לשנות ו/או להוסיף ו/או להשמיט כל חומר מהחומרים המפורסמים באתר, לעצבו מחדש, להחליף את תכניו, והכל כראות עיניהם ולפי שיקול דעתם הבלעדי.

9. אחריות ושיפוי

9.1. הגולש מצהיר בזאת כי הוא מודע היטב לכך שהמידע המתפרסם באתר:

9.1.1. מגיע מצדדים שלישיים;

9.1.2. אינו עובר הליך של אישור מראש על ידי מנהלי האתר, וכפועל יוצא אין באפשרותם לפקח פיקוח מלא על התכנים והמידע;

9.1.3. ייתכן שנמצאים בו טעויות, שגיאות, שקרים, ליקויים, אי דיוקים ופרטים חסרים.

9.2. לאור האמור, מסיר בזאת הגולש כל אחריות ממנהלי האתר בנוגע לתכנים אליהם נחשף ו/או ייחשף במסגרת השימוש באתר. ידוע לגולש כי בכל מקרה, מנהלי האתר לא ישאו באחריות כלשהי בנוגע למיד המתפרסם בו.

9.3. מנהלי האתר אינם נותנים חסות או מביעים כל דעה לגבי נכונותם או דיוקם של מידע, הצהרות, או פרטים המוצגים באתר. הגולש מצהיר כי הוא מודע לכך שכל הסתמכות שלו על הצהרות או מידע אחר המוצג באתר נעשה לפי שיקול דעתו ובאחריותו הבלעדית.

9.4. מנהלי האתר והאתר משוחררים בזאת מכל אחריות שהיא הנובעת משימוש באתר ו/או במידע. השימוש באתר, בתכנים ובמידע נעשה על אחריותו הבלעדית של הגולש.

9.5. הגולש משחרר בזאת את מנהלי האתר מאחריות כלשהי בגין כל נזק שייגרם למחשבו, היה וייגרם נזק כזה, כתוצאה מהשימוש באתר ו/או בתכניו ו/או בשירותיו השונים.

9.6. הגולש משחרר בזאת את מנהלי האתר, האתר, שותפיהם, סוכניהם, עובדיהם, נושאי המשרה, המנהלים, הדירקטורים, בעלי המניות וכו', הינם משוחררים מכל אחריות בנוגע להפסדים ו/או נזקים כספיים ו/או נזקים אישיים גופניים ו/או מוות ו/או הונאה, שינבעו כתוצאה מהשימוש באתר.

9.7. הגולש משחרר בזאת את מנהלי האתר, האתר, שותפיהם, סוכניהם, עובדיהם, נושאי המשרה, המנהלים, הדירקטורים, בעלי המניות וכו', הינם משוחררים מכל אחריות בנוגע להפסדים ו/או נזקים כספיים ו/או נזקים אישיים גופניים ו/או מוות ו/או הונאה, שינבעו כתוצאה מהשימוש באתר, בין במישרין ובין בעקיפין.

9.8. בכל מקום בו נדרש הגולש למסור פרטים אודותיו, הוא מתחייב למסור פרטים נכונים ומדוייקים. מסירת פרטים אישיים כוזבים מהווה עבירה לפי חוק העונשין, התשל"ז - 1977. לידיעתך, מסירת פרטים כלשהם הינה בהתאם לרצונך החופשי בלבד, ואינך חייב לעשות כן. עם זאת, אי מסירת הפרטים כאמור, לא תאפשר שימוש בשירותים מסוימים באתר.

9.9. הגולש מצהיר בזאת ומתחייב לשאת ו/או לשפות את מנהלי האתר ו/או האתר בגין כל נזק שיגרם להם ו/או שותפיהם ו/או סוכניהם ו/או עובדיהם ו/או נושאי המשרה ו/או המנהלים ו/או הדירקטורים ו/או בעלי המניות ו/או גולשים אחרים וכו', כולל, אך לא רק, כל אחריות שהיא, תביעה, נזק ו/או הפסד (כולל הוצאות משפטיות), שינבעו כתוצאה משימוש, שימוש בלתי ראוי ו/או מוטעה, הפרעה ו/או כשלון ו/או כל פעולה אסורה על פי חוק המחשבים, התשנ"ה-1995, חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א -1981, חוק איסור לשון הרע, התשכ"ה - 1965, חוק עוולות מסחריות, התשנ"ט - 1999, פקודת הנזיקין, התשכ"ח - 1968 ו/או על פי כל דין, שיעשה באתר ו/או באמצעותו, במידע, תכניו ו/או בשירותים בו.

9.10. מנהלי האתר והאתר שומרים לעצמם את הזכות הבלעדית להפסיק באופן מיידי את שימוש הגולש באתר ו/או שירותיו, בכל עת, וזאת על פי שיקול דעתם הבלעדית של האתר ומנהלי האתר, באם הפר הגולש את תנאי השימוש ו/או אמנת הפרטיות ו/או כל דין, חוק, תקנה ו/או הוראה אחרת ו/או באם יחליטו על פי שיקול דעתם הבלעדי כי הגולש בצע שימוש בלתי ראוי או בלתי סביר באתר.

10. הדין החל; סמכות שיפוט

השימוש באתר ותנאי שימוש אלה כפופים אך ורק לחוקי מדינת ישראל. כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה הנוגעת לתנאי שימוש אלה ו/או לשימוש באתר יהיו בסמכות שיפוט בלעדית של בית המשפט המוסמך בתל-אביב, ישראל.
הצהרת פרטיות - קידום

1. מבוא

קידום – חברה להשתלמויות והכשרה בע"מ (להלן: "מפעילת האתר") מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמשים באתר האינטרנט שלה (להלן: "אתר האינטרנט"). תנאים אלו מפרטים, בין השאר, את האופן בו עושה מפעילת האתר שימוש במידע הנאסף על ידה או הנמסר לה על ידי הגולשים באתר.

2. איסוף מידע והשימוש בו

2.1. מפעילת האתר רשאית לאסוף למאגר המידע של מפעילת האתר, את הפרטים שנמסרו על ידי הגולש או שנאספו ממנו על ידי אתר האינטרנט, לצורך שימוש מסחרי ו/או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים ומטרות שיווקיות אחרות, בין בתמורה ובין שלא.

2.2. כן מעניק בזאת הגולש את הסכמתו (עד למועד בו ימסור למנהלי האתר הודעה סותרת בכתב) כי מנהלי האתר יעשו שימוש במידע הנאסף אודות הגולש בעת גלישתו באתר, למטרות הבאות:

2.2.1. העברת עדכונים ו/או חומר פרסומי ו/או חומר שיווקי באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני של הגולש;

2.2.2. איסוף מידע לצורך קבלת נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר;

2.2.3. התאמת פרסומים באתר לטעמו של הגולש;

2.2.4. יצירת מאגר נתונים כללי אודות הגולשים באתר לצורך גיוס מפרסמים ולמטרות נוספות;

2.2.5. ביצוע פעולות נוספות לקידום האתר ומטרותיו.

3. שימוש בעוגיות (Cookies)

3.1. במהלך הזנת הנתונים על ידי הגולש באתר עשויות להישלח למחשב הגולש ולהישמר עליו עוגיות וזאת לצורך זיהוי הגולש בעת גלישתו באתר ומסיבות נוספות.

3.2. השימוש בעוגיות נועד לאפשר תפעול שוטף תקין של האתר ובכלל זה איסוף נתונים סטטיסטיים אודות המשתמשים באתר, אימות פרטיהם והתאמת האתר להעדפותיהם האישיות. כמו כן, נעשה שימוש בעוגיות לצרכי אבטחת המידע באתר.

3.3. ידוע לך כי עוגיות מסוימות עשויות להישמר על הכונן הקשיח במחשב שלך אף לאחר סגירת הדפדפן עימו אתה מבקר באתר האינטרנט. אם אינך מעוניין בעוגיות הינך יכול להגדיר לדפדפן שלך שלא לאפשר שימוש בעוגיות. כמו כן, ניתן למחוק באופן ידני את העוגיות בשמורות במחשב שלך. לשם כך, היוועץ בקובץ העזרה של תוכנת הדפדפן שלך.

3.4. ידוע לך כי אתר האינטרנט מציג לעתים פרסומות של צדדים שלישיים אשר גם בהן נעשה שימוש בעוגיות, בעיקר על מנת לאפשר לאתר להציג פרסומות בתחומים אשר צפויים לעניין אותך. למנהלי האתר אין שליטה בעוגיות אלו ואין כל אחריות לגבי תוכנן ופעולתן.

4. אבטחת מידע

מפעילת האתר עושה שימוש באמצעים מוגבלים לאבטחת מידע. בעוד שאמצעים אלו מצמצמים את הסיכויים לחדירה אסורה למידע, אין לראות בהם אמצעי אבטחה מושלם ולא ניתן להבטיח במאת האחוזים שתימנע חדירה למידע. מפעילת האתר אינה מתחייבת שהמידע שייאגר אצלה יהיה חסין לחלוטין מפני גישה אסורה.

5. כללי

5.1. באתר תימצאנה קישוריות שתובלנה את הגולשים למספר אתרים אחרים, חלקם הינם מפרסמים וחלקם הינם חברות עסקיות שמנהלי האתר נמצאת עמן בשיתוף פעולה עסקי. חלק מהאתרים האלה יופיעו תחת שם ו/או מותג ו/או לוגו הכולל גם את הלוגו של האתר, אך הם לא מופעלים ו/או לא מתוחזקים תחת השגחת מפעילת האתר. לכן, אמנת הפרטיות של האתר, אינה חלה ו/או אינה תקפה באתרים שאליהם מובילות הקישוריות. הנהלת האתר אינה יכולה ולא תהיה אחראית לשמירה על הפרטים והמידע שהגולש משאיר באתרים אלה.

5.2. מפעילת האתר רשאית מעת לעת לשנות ולעדכן את הוראות הצהרה פרטיות זו, בכפוף לפרסום הודעה על כך באתר האינטרנט של החברה. על אף האמור לעיל, על הגולש חלה החובה להישאר מעודכן בנוסח התקף של הצהרת פרטיות זו או הצהרות הפרטיות שיחליפו אותה.

  עמוד הבית | מפת האתר | צרו קשר | תקנון האתר  
עיצוב: Fly Design
סידיטק - בניית אתרים  Signed by